Gratis Viden->ATEX-direktiverne

ATEX-direktiverne

ATEX står for ATmosphere EXplosible, på dansk: eksplosiv atmosfære.

Der findes to ATEX-direktiver, som begge vedrører sikring mod støv- og gaseksplosioner.

Det ene direktiv (1992/92/EF) vedrører arbejdsstederne. Det andet direktiv (2014/34/EF) ved-rører materiel, som må anvendes. Det første direktiv er direkte rettet mod producenterne i rollen som arbejdsgiverne over for arbejdstagere. Zoneinddelingen, som arbejdsgiveren laver, bestemmer, hvilket materiel der må opstilles. Det andet direktiv henvender sig til fabrikanter og leverandører af materiel til anvendelse i eksplosiv atmosfære.

Direktiv 1992/92/EF om forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for
arbejdstagere omfatter arbejdspladser. Direktivet forudsætter, at virksomheder laver et eksplosionssikringsdokument for områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære og inddeler området i zoner i henhold til brandmyndighedens regler. Det skal angives hvilke modforanstaltninger mod eksplosionsfare, der er truffet. For både nye og eksisterende arbejdssteder er direktivet for længst trådt i kraft.

Direktiv 2014/34/EF om ”materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmo-sfære” vedrører de krav, fabrikanter (og importører) skal opfylde ved markedsføring af ma-teriel til brug på steder, hvor der kan være eksplosionsfare. For elektrisk materiel svarer direktivet stort set til hidtidige regler. Men det er nyt, at visse maskiner også er omfattet, bla. maskiner, som skal arbejde i støv eller dampe, og som har en mulig tændkilde.

Alt materiel, der markedsføres til anvendelse i en eksplosiv zone, skal følge direktivet, som er gennemført med Boligministeriets bekendtgørelse 697/1995 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse 696/1995. Bemærk dog, at eksisterende materiel, som ikke er omfattet af direktivet, skal opfylde de indretningskrav, som er anført i direktivet.

Direktivet omfatter maskiner, betjeningsanordninger, kontaktorer, detektorer og systemer til forebyggelse og aflastning af eksplosioner.

Når materiellet markedsføres, skal det opfylde direktivets krav til:

  • konstruktion, udstyr og udformning
  • fremstillingskontrol og evt. typeafprøvning
  • teknisk dossier og risikovurdering
  • CE-mærkning, - mærkning, materielgruppe, kategori og anvendelsesområde
  • brugsanvisning
  • EF-overensstemmelseserklæring.


Maskiner, som arbejder med støv, væsketåge eller gasser, der sammen med luft kan dan-ne eksplosionsfarlig atmosfære, skal være sikret mod risikoen ved en eventuel eksplosion.

Dette kan betyde, at maskinen skal have Ex-mærkning.

Maskiner mv. skal være sikret mod at kunne antænde en eksplosiv atmosfære, når maski-nen opstilles på steder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme. Hvis maskinen må an-vendes eller opstilles på steder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme, skal dette op-lyses af fabrikanten og mærkes på maskinen.

Brugervirksomheden skal inddele områder med potentiel eksplosionsfarlig atmosfære i zoner. Zoneinddelingen er brugervirksomhedens baggrund for at stille krav til
leverandøren af materiel, der skal anvendes. Kategorien er maskinfabrikantens klassifice-ring af materiellet. Sammenhæng mellem zoner og kategorier er:

ATEX klasser

Zone
Område
Udstyrs-kategori
Zone 0Område, hvor der vedvarende, hyppigt eller i længere tid kan være en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft og brandfarlig gas, damp eller tåge.1, G
Zone 20Område, hvor der vedvarende, hyppigt eller i længere tid kan være en eksplosiv atmosfære bestående af en sky af brændbart støv og luft.1, D
Zone 1Område, hvor der under normal drift lejlighedsvis kan forekomme eksplosiv blanding af luft og brandfarlig gas, damp eller tåge.1 eller 2, G
Zone 21Område, hvor der under normal
drift lejlighedsvis kan forekomme en eksplosiv atmosfære bestående af en sky af brændbart støv og luft.
1 eller 2, D
Zone 2Område, hvor der under normal drift sandsynligvis ikke forekommer en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft med brandfarlig gas, damp eller tåge og, hvis den opstår vil det kun være i kort tid.1, 2 eller 3, G
Zone 22Område, hvor der under normal drift sandsynligvis ikke forekommer en eksplosiv atmosfære bestående af en sky af brændbart støv og luft og, hvis den opstår vil det kun være i kort tid.1, 2 eller 3, D
   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers