Gratis Viden->Maskindirektivet

Maskindirektivet

Maskindirektivet – som i Danmark er indført via Arbejdstilsynets BEK nr. 693 af 10/06/2013 – stiller krav til, hvordan maskiner skal være indrettet, for at de kan betragtes som sikre.

Generelt er alle nye maskiner omfattet af Maskindirektivet. Undtagelserne er maskiner, som i stedet er omfattet af særdirektiver (fx traktordirektivet eller elevatordirektivet) og maskiner, som skal anvendes på steder, hvor Maskindirektivet ikke gælder.

Ofte er en maskine eller dens udstyr også omfattet af andre direktiver, f.eks. Lavspændingsdirektivet, ATEX-direktivet eller EMC-direktivet. Det CE-mærke, som fabrikanten sætter på maskinen, angiver, at også indretningskravene til andre direktiver med CE-mærkningskrav er overholdt, hvis disse direktiver ellers er relevante for maskinen.

Maskinsikkerhed ApS rådgiver om, hvorvidt en maskine er omfattet af Maskindirektivet og andre CE-mærkningsdirektiver.

Sikker indretning

Maskindirektivet stiller en række sikkerheds- og sundhedskrav, herunder krav til brugsanvisning. Såfremt myndigheden finder, at maskinen ikke opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, kan brugeren få forbud mod at bruge maskinen, og fabrikanten kan få forbud mod salg og markedsføring. Fabrikanten kan også blive pålagt at tilbyde sikring af solgte maskiner eller at tage maskinen tilbage. Små, men væsentlige fejl kan betyde store omkostninger ved efterleveringer. Det er omkostninger, som ikke kan dækkes af forsikringen. Se eksempel nederst på siden.

Dokumentation

Fabrikanten af en CE-mærket maskine skal ligge inde med et teknisk dossier, som indeholder beskrivelser af maskinen og af de sikkerhedsmæssige forhold ved maskinen. Det kan ud over risikovurderingen være tegninger, beregninger, prøveresultater, en eventuel typeafprøvning, fremstillingskontrol, samt oplysninger om indkøbte materialer og komponenter, brugsanvisning og EF-overensstemmelseserklæringer for evt. indgående delmaskiner og for den samlede maskine.
I det tekniske dossier indgår også en risikovurdering. Når Arbejdstilsynet i forbindelse med en ulykke eller med markedskontrol skønner, at en maskine måske er farlig, skal fabrikanten ved hjælp af risikovurderingen kunne dokumentere, at han har identificeret alle maskinens farekilder og at han har beskyttet brugeren mod dem. F.eks. ved hjælp af afskærmning eller andre beskyttelsesforanstaltninger.

Importører og forhandlere

Importører og forhandlere skal sikre sig, at maskiner er CE-mærkede, når de sælges videre. Er maskinen købt i et land udenfor EU/EØS er importøren ansvarlig for, at maskinen er CE-mærket, uanset om maskinen importeres til eget brug eller til videresalg. Er maskinen ikke CE-mærket, kan det betyde, at importøren får ansvaret som ”fabrikant”. Dermed skal han udarbejde en risikovurdering og eventuelt også finde egnede sikringsløsninger. Importøren er ansvarlig for, at der er dansk brugsanvisning og overensstemmelseserklæring.

Også maskiner, som importeres fra lande uden for EU, skal følge
Maskindirektivet. Den opgave kan lettest gennemføres, hvis fabrikken, der
fremstiller maskinen, også sørger for, at Maskindirektivet er fulgt. Ofte kender den udenlandske fabrikant ikke Maskindirektivets krav eller reglerne for CE-mærkning. Derfor overlades ansvaret til importøren, som ofte har besvær med at fremskaffe den nødvendige dokumentation til at lave en risikovurdering. Importørens omkostninger til dokumentation og yderligere sikkerhedsforanstaltninger kan blive store i forhold til, hvad disse ting ville have kostet fabrikanten.

Maskinsikkerhed ApS tilbyder oplæring af importørers og virksomheders indkøbere i at vurdere omkostninger ved egen CE-mærkning i forhold til prisen for, at fabrikanten påtager sig at levere maskinen - indrettet ifølge Maskindirektivets indretningskrav - og eventuelt også CE-mærket. Indkøberne skal også kunne opstille og specificere krav til maskinens indretning og adgang til dokumentation. Se mere under ”Kurser”.

Delmaskiner

Delmaskiner er næsten færdige maskiner, som først kan opfylde et bestemt formål og sikre en bestemt anvendelse, når de bliver bygget sammen med en maskine eller med andre delmaskiner. Et drivsystem er en delmaskine. Delmaskinen er kun beregnet til at skulle sammenbygges med eller forbindes med andre maskiner eller andre delmaskiner eller udstyr med henblik på at udgøre en maskine, som dette direktiv finder anvendelse på.

Delmaskiner skal ledsages af en inkorporeringserklæring (bilag IIB-erkæring). I inkorporeringserklæringen skal delmaskinefabrikanten gøre opmærksom på, hvilke krav fra Maskindirektivet, delmaskinen hævdes at overholde, samt at delmaskinen ikke er en brugsfærdig maskine, som derfor hverken må eller skal CE-mærkes.

Inkorporeringserklæringen skal også oplyse, at den samlede maskine, som delmaskinen bygges ind i, skal sikres i henhold til direktivets indretningskrav, før den må tages i brug.

Køberen af delmaskinen sørger for, at den færdige maskine opfylder Maskindirektivets sikkerheds- og sundhedskrav. I forhold til Maskindirektivet påtager køberen sig ansvaret som fabrikant af den brugsklare maskine. Køberen skal sørge for CE-mærkning, teknisk dossier og EF-overensstemmelseserklæring.

Maskinsikkerhed ApS har gode erfaringer med at vejlede både køber og fremstiller om, hvornår og hvordan, de med fordel for begge parter kan samarbejde om sikring og CE-mærkning af den brugsfærdige maskine.

Det kan f.eks. være, at

  • delmaskinefabrikanten tager ansvaret som fabrikant for den brugsklare maskine, når den er opstillet efter fremstillerens retningslinjer
  • delmaskinefabrikanten stiller al nødvendig dokumentation til rådighed, for at køberen kan lave det tekniske dossier.


Maskindirektivet er i Danmark gennemført ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Eksempler:

  1. Danfoss Spring Factory overvejede at købe en maskine af en fabrikant uden for EU. Maskinen var CE-mærket, men alligevel ønskede Danfoss at få Maskinsikkerhed ApS’ vurdering af, om maskinens styring og sikringsløsninger overholdt de ønskede sikkerhedskrav. Maskinsikkerhed ApS kunne på fire timer gennemgå maskinens styring og stille en række spørgsmål, som fabrikanten skulle bekræfte.
  2. En importør af en canadisk fremstillet maskine fik påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre en række mangler ved maskinen. Påbuddet omfattede 50 maskiner leveret efter 1995. Som påbuddet var formuleret, ville omkostningen være ca. 20.000 kr. pr. maskine. Maskinsikkerhed ApS hjalp importøren med at finde egnede løsninger og med en ny risikovurdering ud fra disse løsninger. Ud fra denne dokumentation fandt Arbejdstilsynet, at påbuddet var efterkommet. Løsningerne kostede 800 kr. pr. maskine.
  3. Holvreika i Randers er en velanskreven underleverandør af delmaskiner (ikke brugsfærdige maskiner) og udstyr i rustfrit stål. Med henblik på at reducere sine kunders omkostninger har Holvreika med hjælp fra Maskinsikkerhed ApS lavet risikovurderinger ud fra, hvordan de brugsfærdige maskiner kan sikres. Inkorporeringserklæringen giver køberen oplysninger om


  • hvordan den færdige maskine kan sikres
  • oplysninger til det tekniske dossier
  • forslag til tekst i brugsanvisningen
  • forslag til en EF-overensstemmelseserklæring.
   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers