Gratis Viden->Strafansvar

Strafansvar

Maskiner og udstyr skal være indrettet, så de ikke giver risiko for sikkerhed eller sundhed, når de installeres og vedligeholdes på passende måde og anvendes i overensstemmelse med deres bestemmelse. Tilsvarende bestemmelser findes for trykbærende udstyr, elektrisk materiel, gasapparater, personlige værnemidler, byggevarer, legetøj, produkter mm.

Fabrikanten har ansvaret for, at indretningskravene er opfyldt, herunder at en eventuel typeafprøvning og fremstillingskontrol er gennemført. Fabrikanten skal desuden opfylde krav om mærkning, CE-mærkning, dokumentation og overensstemmelseserklæring.

B√łder

Når disse krav ikke overholdes, kan det medføre sanktioner overfor fabrikanten. I andre EU-lande kan der være tale om væsentlige bøder. Eksempelvis har Maskinsikkerhed ApS hjulpet en dansk fabrikant med at klare frisag i England, hvor den engelske importør af forskellige maskiner endte med at få en bøde på 20.000 £, plus en personlig bøde til direktøren på 5.000 £.

I Danmark vil der kun undtagelsesvis gives bøder, og de vil formodentligt være i størrelsesordenen 10.000 til 50.000 kr. Arbejdstilsynet har den opfattelse, at et krav om tilbagekaldelse er tilstrækkeligt til at få fabrikanter til at forstå alvoren. Maskinsikkerhed ApS har erfaring for, at en tilbagekaldelse kan løbe op i 100 mio kr.

Hvis fabrikanten er usikker på, om en maskine er sikker nok, kan Maskinsikkerhed ApS støtte fabrikanten ved at kontrollere den tekniske dokumentation og eventuelt hjælpe med at lave risikovurderingen eller med at undervise virksomheden i at lave den selv. Ved import fra lande uden for EU rådgiver Maskinsikkerhed ApS importøren om hvilke foranstaltninger, der skal gennemføres for at opfylde kravene til indretning, dokumentation, mærkning mv.

Kan fabrikanten være i god tro?

  • Fabrikanten kan være uvidende om, at hans maskine eller udstyr ikke er sikker nok. Har han grund til at være i god tro, vil en straf kunne blive tilsvarende mindre.
  • Det kan f.eks. være farer, som ikke er umiddelbart indlysende ved risikovurderingen.
  • Fabrikanten kan også have overset at en maskine eller udstyr vil blive anvendt på en måde, som øger risikoen væsentligt.
  • Vurderingen af risikoen kan være for lav.
  • Maskintypen kan have udviklet sig, så der efter den oprindelige CE-mærkning er kommet nye og bedre sikringsløsninger.
  • Der kan være kommet en ny harmoniseret standard eller en ny udgave af en eksisterende standard, som sætter et højere sikkerhedsniveau.


Fabrikanten skal sikre sig, at hans maskiner løbende bliver opdateret, så de afspejler dagens tekniske stade. I en eventuel straffesag (og overfor et erstatningskrav) kan fabrikanten ellers have svært ved at vise, at han var i god tro.
Maskinsikkerhed ApS holder sig løbende opdateret om ulykker, om afgørelser fra myndighederne og om nye harmoniserede standarder. Maskinsikkerhed ApS hjælper fabrikanter med løsninger til opdatering af sikkerheden på maskiner og udstyr.

Skal fabrikanten rette op på fejl og mangler?

Fabrikanten skal reagere, når han bliver opmærksom på, at der er fundet sikkerhedsmæssige mangler ved en maskine, som han har leveret. Han skal gøre brugeren opmærksom på, at sikkerheden kan forbedres. Denne reaktion fra fabrikantens side er væsentlig i myndighedens overvejelser, når myndigheden beslutter, om der skal rejses en straffesag og om størrelsen af en eventuel bøde.

Når fabrikanten på grund af en ulykke med egne eller andre fabrikanters
tilsvarende maskiner bliver opmærksom på en fare, bør han reagere hurtigt:

  • Der skal findes en ny sikringsløsning, så nye maskiner er bedre sikrede.
  • Herefter bør fabrikanten informere forhandlere, importører i andre lande og ejere af maskiner om faren og om eventuelle krav fra myndigheden om ændringer.
  • Ejere af maskiner skal have et tilbud om at få maskinen ændret. Er fejlen fabrikantens, skal udførelse af ændringen være gratis.


Hvis maskinen opfyldte lovkravene, da den blev leveret, og kravene siden er strammet som følge af den teknologiske udvikling, skal fabrikanten også informere køberne, men i dette tilfælde skal fabrikanten ikke betale for evt. ombygninger. Han kan derimod tilbyde at løse det sikkerhedsmæssige problem mod betaling.

Hvis fabrikanten bliver klar over, at han har leveret mangelfulde maskiner, f.eks. fordi der er sket en ulykke eller via en reaktion fra en myndighed, bør fabrikanten gribe ind hurtigst muligt. Hvis han undlader at gribe ind, er forsikringsselskabet berettiget til at afvise at dække et erstatningskrav med henvisning til, at fabrikanten har handlet mod bedre vidende; dvs. at endnu en ulykke, som finder sted som følge af en sikkerhedsmangel, kan blive for fabrikantens egen regning.

Ejeren af maskinen skal sikre maskinen, når han er blevet opmærksom på problemet. Ejeren kan selvfølgelig selv vælge løsning og leverandør - forudsat løsningen overholder kravene.
Maskinsikkerhed ApS kan hjælpe fabrikanter og brugere med ændringsløsninger og med, hvordan fabrikanten effektivt får underrettet sine kunder, så myndigheden kan se, at fabrikanten har udnyttet muligheden for at sikre maskiner og udstyr bedre.

Hvis myndigheden senere overvejer en straffesag, er det afgørende, at fabrikanten kan dokumentere, at han har informeret forhandlere og ejere om faren, og at ejere af maskinen har fået tilbudt at få maskinen ændret.

Maskinsikkerhed ApS har i den forbindelse hjulpet en fabrikant med at afvise et på krav på over 30 mio kr. idet det kunne sandsynliggøres, at fabrikanten i tide havde informeret om det problem, kravet vedrørte.

Andres straffeansvar

Ligesom fabrikanten er ansvarlig for maskiner og udstyr, så skal importører og forhandlere sørge for, at maskiner og udstyr, de leverer til brugeren, er sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet.

Maskiner må ikke have åbenlyse fejl. Forhandleren skal sørge for, at den danske brugsanvisning og sikkerhedsskiltene er med ved leveringen. Det er som regel også forhandleren, der står med ansvaret for, at maskinen er korrekt installeret og fungerer korrekt ved leveringen.

Såvel importører som forhandlere har bedt Maskinsikkerhed ApS om at lave rapporter, hvor maskiner, som fabrikanten leverede, ikke overholdt gældende indretningskrav. Rapporterne resulterede i, at fabrikanten ændrede maskinen eller i, at maskinen blev returneret. Importør og forhandler undgik straffeansvaret for at have leveret en farlig maskine.

Brugte maskiner og udstyr kan være CE-mærket. Efter flere års manglende vedligeholdelse, slid og ændringer er de sikkerhedsmæssige indretningskrav måske ikke længere opfyldt. Her er det ikke længere fabrikantens ansvar, men forhandlerens ansvar, at maskinen og udstyret er sikkerhedsmæssigt i orden, når det igen sælges til brug. Hvis de sikkerhedsmæssige krav til maskinen har ændret sig, siden den blev fremstillet, skal forhandleren sørge for en sikkerhedsmæssig opdatering.

Maskinsikkerhed Aps kan lave denne sikkerhedsgennemgang for forhandleren og komme med forslag til den nødvendige sikring.

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers